Question 1 Option #2
Any comment?
Bstyle cập nhật kiến thức & thông tin các lĩnh vực kinh tế, tài chính, đầu tư, kỹ năng, kinh nghiệm kinh doanh, quản trị, phát triển doanh nghiệp và sự nghiệp cá nhân. Phone: 0916055599, Address: 8J Trần Hữu Trang, Phú Nhuận, Tp.HCM. Website: https://bstyle.vn/

https://www.facebook.com/kinhdoanhstyle

https://www.youtube.com/channel/UC2vaklRIg0nHQKDPzGcH_Iw

https://www.linkedin.com/in/bstyle-vn-120ba4208/

https://twitter.com/Bstylevn1

https://www.instagram.com/phongcachdoanhnhan/

https://www.pinterest.com/BussinessStyle

https://500px.com/p/bstylevn?view=photos

https://www.blogger.com/profile/05806718577493869722

https://www.flickr.com/people/192410681@N07/

https://www.reddit.com/user/BussinessStyle

https://www.tumblr.com/blog/bstylevietnam

https://know.obgyn.wisc.edu/sites/sst/Lists/Feedback/DispForm.aspx?ID=4317

https://casprod.lgaq.asn.au/web/bstylevn/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nhan

http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=2581

https://sparc-robotics-portal.eu/web/bstylevn/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nhan

https://radio-channel10.de/web/dinhquangthanh2g21/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nhan

https://desaplicaciones.administracionpublica.gob.ec/web/bstylevn/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nh-1

http://portal.abcnash.edu/forum/Threads.asp?ID=2752

http://virtualplant.bio.puc.cl/twiki/bin/view/Main/BstyleVn

https://edu.sepve.org.gr/web/bstylevn/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nhan

https://www.rakennerahastot.fi/web/dinhquangthanh2g21/home/-/blogs/bstyle-phong-cach-doanh-nhan