Question 1 Option #1
Any comment?
Môn Vật lý là một môn khoa học tự nhiên tập trung vào sự nghiên cứu vật chất[1] và chuyển động của nó trong không gian và thời gian, cùng với những khái niệm liên quan như năng lượng và lực. Một cách rộng hơn, nó là sự phân tích tổng quát về tự nhiên, được thực hiện để hiểu được cách biểu hiện của vũ trụ. Sau đây là một số kiến thức vật lý bạn nên biết như: <a href="https://kienthucmaymoc.com/dien-dung-la-gi/">điện dung<a/>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/suat-dien-dong-cam-ung/">suất điện động cảm ứng</a>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/10-van-la-bao-nhieu/">1 vạn là bao nhiêu</a>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/chay-spin-coin-master/">levvvel coin master</a>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/ap-suat-chat-long/">áp suất chất lỏng</a>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/chay-spin-coin-master/">master coin</a> <a href="https://kienthucmaymoc.com/song-dien-tu/">sóng điện từ</a>, <a href="https://kienthucmaymoc.com/phong-ap-suat-am-la-gi/>phòng áp suất âm</a>
http://www.alexandria.gov.eg/Lists/comp_new/DispForm.aspx?ID=24752
http://vpubnddonggiang.gov.vn/Default.aspx?tabid=65&TLID=9278
http://btdkttw.gov.vn/tabid/78/QuestionID/17510/View/Details/Default.aspx
http://www.redsea.gov.eg/taliano/Lists/Lista%20dei%20reclami/DispForm.aspx?ID=132195
http://giamngheo.mpi.gov.vn/LiC3AAnkE1BABFtthE1BB8BtrC6B0E1BB9DngMarketlinkage/tabid/105/articleType/ArticleView/articleId/274/Tm-hiu-ngh-nng--Thi-Lan.aspx
https://kcn.binhduong.gov.vn/hethongvanban/Lists/HoiDapCongDan/DispForm.aspx?ItemID=1005
http://sogtvt.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2596/
https://dpi.longan.gov.vn/Lists/HoiDap/DispForm.aspx?ID=20096
http://aithuong.bathuoc.thanhhoa.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=2048
https://giaibaochipctt.mard.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=1372
http://www.sonongnghiep.hochiminhcity.gov.vn/Lists/GopyDB/DispForm.aspx?ID=4896
http://elearning.ttbd.gov.vn/tabid/118/g/posts/m/24785/Nhung-kien-thuc-vat-ly-hay.aspx#post24785
http://www.tcvg.hochiminhcity.gov.vn/Lists/gopy/DispForm.aspx?ID=1126
http://sotaichinh.hatinh.gov.vn/hoi-dap/2545/
http://ttytapag.vn/Default.aspx?tabid=120&ch=274
http://advance.captus.com/demo/Lists/Team%20Discussion/Flat.aspx?RootFolder=%2Fdemo%2FLists%2FTeam%20Discussion%2FTh%C3%B4ng%20tin%20v%E1%BA%ADt%20l%C3%BD%20h%E1%BB%AFu%20%C3%ADch&FolderCTID=0x01200200F4DA0C6E7CC1B8488DEF1C2CA5A038EA
https://mainecare.maine.gov/Lists/Quarterly%20Dental%20Provider%20Survey/DispForm.aspx?ID=6679
http://centers.ju.edu.jo/en/idvc/Lists/FeedbackForm/DispForm.aspx?ID=3195
http://svhttdldienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=3640
http://www.equam.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=18471
http://www.bansefi.gob.mx/Lists/Encuesta/DispForm.aspx?ID=17102
http://www.aeche.psut.edu.jo/Lists/WebsiteSurvey/DispForm.aspx?ID=18471
http://cuchi.hochiminhcity.gov.vn/Lists/Hoi_Dap_DB/DispForm.aspx?ID=2095
https://teamsites.middlesex.mass.edu/surveys/Lists/MA%20CC%20Marketing%20Survey/DispForm.aspx?ID=11932
https://www.iiabsc.com/Resources/Lists/2015%20Planning%20Survey/DispForm.aspx?ID=9087
https://info.undp.org/docs/dao/UNSP2015/Lists/PostSurvey/Item/displayifs.aspx?ID=6583
http://nongson.gov.vn/Default.aspx?tabid=544&ctl=CTCH&mid=1572&CH=3551
https://muongang.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=658
http://rsc.gov.vn/SitePages/faqDetail.aspx?item=900
http://fpdf.dienbien.gov.vn/portal/Home/hoi-dap/view-detail.aspx?idFaq=879