Question 1 Option #1
Any comment?
<h2><strong>SEO l&agrave; g&igrave;?</strong></h2>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/">SEO</a>&nbsp;l&agrave; từ viết tắt của&nbsp;Search Engine Optimization&nbsp;(tối ưu h&oacute;a c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm), l&agrave; một quy tr&igrave;nh n&acirc;ng cao thứ hạng của website tr&ecirc;n c&aacute;c c&ocirc;ng cụ t&igrave;m kiếm gi&uacute;p người d&ugrave;ng c&oacute; thể t&igrave;m thấy trang web dễ d&agrave;ng hơn tr&ecirc;n&nbsp;<a href="https://vietmoz.edu.vn/serp-la-gi/">SERP</a>.</p>
<h2><strong>SEO Writing l&agrave; g&igrave;?</strong></h2>
<figure><img style="border-width: initial; border-image-width: initial; height: auto; max-width: 100%;" src="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi.jpg" sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" srcset="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi.jpg 1024w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi-360x172.jpg 360w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi-768x366.jpg 768w" alt="seo writing l&agrave; g&igrave;" data-src="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi.jpg" data-srcset="https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi.jpg 1024w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi-360x172.jpg 360w, https://vietmoz.edu.vn/wp-content/uploads/2020/05/seo-writing-la-gi-768x366.jpg 768w" data-sizes="(max-width: 1024px) 100vw, 1024px" /></figure>
<p><a href="https;//vietmoz.edu.vn/seo-writing">SEO Writing</a> ng&ocirc;n ngữ tiếng Anh được dịch sang tiếng Việt c&oacute; nghĩa l&agrave; viết b&agrave;i SEO.</p>
<p>SEO writing l&agrave; tập hợp qu&aacute; tr&igrave;nh lập kế hoạch, khởi tạo v&agrave; tối ưu h&oacute;a nội dung trở n&ecirc;n dễ hiểu hơn gi&uacute;p nội dung dễ được t&igrave;m thấy tr&ecirc;n&nbsp;SERP.</p>
<p>Tại Việt Nam, SEO writing đại diện cho kh&aacute;i niệm&nbsp;<a href="https://vietmoz.net/huong-dan-viet-bai-chuan-seo/">viết b&agrave;i chuẩn SEO</a>.</p>
<h2><strong>Chuẩn SEO l&agrave; g&igrave;?</strong></h2>
<p>Chuẩn SEO l&agrave; một kh&aacute;i niệm do người l&agrave;m SEO tại Việt Nam tạo ra,&nbsp;chuẩn SEO&nbsp;l&agrave; tu&acirc;n thủ c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; thu thập dữ liệu của Googlebots.</p>
<p>Bạn h&atilde;y hiểu đơn giản việc tối ưu trang web cũng như tối ưu nội dung theo c&aacute;c ti&ecirc;u ch&iacute; của Google sẽ gi&uacute;p Google hiểu r&otilde; cấu tr&uacute;c trang web v&agrave; nội dung của bạn hơn, từ đ&oacute; Google sẽ ưu ti&ecirc;n xếp thứ hạng c&aacute;c b&agrave;i viết của bạn cao hơn b&agrave;i viết ở trang web kh&aacute;c.</p>
<h1><strong>Quy tr&igrave;nh 15 bước để viết b&agrave;i chuẩn SEO</strong></h1>
<p>T&ocirc;i rất cảm ơn bạn khi bạn đọc v&agrave; thực h&agrave;nh theo c&aacute;c hướng dẫn dưới đ&acirc;y. Trước khi bắt đầu t&ocirc;i ch&uacute;c c&aacute;c bạn th&agrave;nh c&ocirc;ng hơn sau b&agrave;i viết n&agrave;y.</p>
<p>Quy tr&igrave;nh hướng dẫn chi tiết viết b&agrave;i chuẩn SEO:</p>
<ol>
<li style="list-style-type: decimal;">X&aacute;c định từ kh&oacute;a, cụm từ kh&oacute;a cần tối ưu</li>
<li style="list-style-type: decimal;">X&aacute;c định người t&igrave;m kiếm thực sự muốn biết điều g&igrave;?</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Tạo chủ đề b&agrave;i viết</li>
<li style="list-style-type: decimal;">X&acirc;y dựng khung nội dung ph&ugrave; hợp với&nbsp;<a href="https://vietmoz.edu.vn/search-intent/">Search intent</a></li>
<li style="list-style-type: decimal;">Bi&ecirc;n tập nội dung c&oacute; chiều s&acirc;u</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Tối ưu từ kh&oacute;a trong nội dung</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Viết ti&ecirc;u đề SEO l&ocirc;i cuốn</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Viết đoạn mi&ecirc;u tả</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Tối ưu đường dẫn</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Tối ưu thẻ heading</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Sử dụng li&ecirc;n kết nội bộ trong b&agrave;i viết</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Tạo th&ecirc;m li&ecirc;n kết đến c&aacute;c nguồn tin tham khảo</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Sử dụng c&aacute;c từ kh&oacute;a ngữ nghĩa tiềm ẩn trong nội dung</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Sử dụng nhiều ảnh v&agrave; video minh họa cho nội dung b&agrave;i viết</li>
<li style="list-style-type: decimal;">Đăng tải v&agrave; quảng b&aacute; nội dung.</li>
</ol>
<p><strong>Danh s&aacute;ch c&aacute;c website của ch&uacute;ng t&ocirc;i</strong>:</p>
<p><a href="https://vietmoz.edu.vn/">https://vietmoz.edu.vn/</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.net/">https://vietmoz.net/</a></p>
<p><a href="https://vietmoz.com/">https://vietmoz.com/</a></p>
<p><strong>B&agrave;i viết đọc th&ecirc;m</strong>:</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a title="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/" href="https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/">https://vietmoz.edu.vn/seo-la-gi-va-tam-quan-trong-cua-seo/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/content-marketing-la-gi/">https://vietmoz.net/content-marketing-la-gi/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a title="https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook/" href="https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook/">https://vietmoz.net/kich-thuoc-anh-bia-facebook/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/amp-la-gi/">https://vietmoz.net/amp-la-gi/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a title="https://vietmoz.net/rut-gon-link/" href="https://vietmoz.net/rut-gon-link/">https://vietmoz.net/rut-gon-link/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/pbn-la-gi/">https://vietmoz.net/pbn-la-gi/</a></p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;">&nbsp;</p>
<p style="margin: 0in; font-family: Calibri; font-size: 11.0pt;"><a href="https://vietmoz.net/eat">https://vietmoz.net/eat-la-gi/</a></p>